Com a treballadores i treballadors cristians afirmem la dignitat inalienable de les persones i de la classe obrera de tot el món. En aquest camí de recerca de propostes i solucions dignes de la condició humana, volem estendre la mà a tothom des de la nostra opció pels empobrits. Ho volem fer amb la responsabilitat i l’esperança que troben el fonament en Déu i en les persones, dues causes que no es poden separar mai per a qui seguim a Jesucrist.

dilluns, 23 de març de 2020
Covid-19: Emergència social/sanitària i oportunitat de globalitzar la humanització

Quan portem més d’una setmana de confinament a causa del coronavirus a tot el país (i també a molts altres països arreu del món), volem oferir la nostra paraula d’alè, d’ànim i d’esperança en aquesta emergència sanitària i social.
Quan els infectats i els morts a causa del virus van augmentant volem encoratjar totes les persones que estan donant el millor de si mateixes, sovint en condicions adverses. A totes les persones treballadores que estan sostenint aquest moment dur i incert. Tot el col·lectiu professional sanitari, que comprèn el personal mèdic, d’infermeria i auxiliar, equip administratiu, personal de neteja, personal de cuina, treballadors i treballadores d’ambulàncies… Els equips professionals de la xarxa de Serveis Socials bàsics, i d'una manera molt especial tots els qui treballen en centres residencials d'infància i joventut, de persones amb diversitat funcional i de gent gran. Però també el personal de les botigues d’alimentació, bàsiques per poder restar confinats; transportistes de les cadenes alimentàries i productors de productes de primera necessitat; treballadores d’atenció als telèfons d’interès; a les treballadores familiars i auxiliars de la llar, als empleats de la neteja i l’ordre; forces de seguretat... és a dir, a totes les persones que cada dia sostenen amb el seu treball i el seu servei la vida quotidiana, amb feines moltes vegades no prou reconegudes. A totes elles volem agrair, valorar i reconèixer el treball i l’esforç; volem que ens sentin propers, sostenint, tant com puguem, el seu treball en benefici del bé comú. I això és el que s’expressa cada vespre als nostres balcons.
També volem tenir una paraula d’ànim per tants treballadors i treballadores autònomes que han hagut de parar i no saben el que el futur els oferirà; també aquelles treballadores i treballadors que, a causa de la manca de matèries estan veient amb incredulitat i incertesa com les seves empreses han d’acollir-se a un ERTO, amb el que suposa de no saber si es cobrarà a final de mes ni quant... I ja són desenes de milers.

Plou sobre mullat
Sí, l’emergència sanitària està comportant una emergència social d’abast gegantí, que per a molts segueix a la gran crisi del 2008. De nou, plou sobre mullat. Haurem après alguna cosa i no deixarem que s’estenguin la pobresa i la desigualtat?
A la vegada, recordem que situacions com aquesta (i de més dures) les viu bona part del nostre món (a l'Àfrica, a Centre i Sud-Amèrica, a l'Àsia), totalment nafrat per les esgarrinxades ferotges d'un capitalisme que –no ens cansarem de repetir– provoca injustícies i desigualtats que deixen milions de persones al marge. Per aquest motiu ens solidaritzem amb tots els pobles que no tenen uns serveis sanitaris, d'assistència i socials mínims necessaris per a desenvolupar-se com a fills i filles de Déu.

Però alhora, com tantes vegades al llarg de la història, en aquestes condicions adverses i amenaçadores està apareixent el millor en tantes persones que, lluny de resignar-se, es posen en acció solidària a favor dels més febles. La creativitat i les mobilitzacions ciutadanes estan sent un raig de llum enmig dels núvols foscos.

Crida en favor de les energies positives i constructives en clau comunitària
És per això que volem fer una crida a tota la població a lliurar la batalla contra els instints més primaris que tenen tendència a aparèixer en aquestes situacions, en favor de les energies més positives i constructives, en clau comunitària. Tenim una oportunitat de créixer en aquells aspectes més humans, que potser teníem una mica oblidats entre tant deler de producció i consum: el temps per pensar, per valorar les petites coses de cada dia, els plaers senzills i quotidians, l’escolta i l’atenció als que tenim al costat, la part més creativa i artística que hi ha dins de cadascú, la clau més comunitària contra l’individualisme invasor...
Com a treballadores i treballadors seguidors de Jesús de Natzaret volem manifestar la nostra proximitat i solidaritat a totes aquestes persones; la nostra comunió en l’acció i la nostra pregària confiada i agraïda a Aquell que percebem com a Misteri de Vida. Tant de bo que, a partir d'aquesta nova crisi, aprenguem a construir sobre uns bons fonaments (Jesús ens convida a construir sobre roca), humans i dignes per a tothom; i que així puguem copsar i maldar per allò que és essencial per al desenvolupament de la persona (la salut, una feina decent per viure dignament, viure fraternalment en comunitats…). Criteris que ens permetin globalitzar la humanització arreu en comptes de promoure la riquesa econòmica de pocs.
Per això, demanem a les autoritats polítiques –a les quals també volem animar en aquest moment difícil per les decisions no fàcils que s’han de prendre– que gestionin aquesta crisi amb honestedat i responsabilitat compartida al servei del bé comú. I que facilitin, tant com puguin, els recursos materials i personals que demana aquesta crisi sòcio-sanitària a totes les persones que estan en primera línia. Amb l’esperança que això sigui la llavor d’una sortida més humana per a tothom.
Pensem especialment en les persones infectades, aïllades i que han mort en la soledat. Que les seves famílies puguin sentir l’escalf de tothom.
També alertem sobre la necessitat de protegir d'aquesta malaltia (que avui afecta, principalment, el món occidental) a pobles dels altres continents que hem citat.
I, finalment, cridem a mobilitzar-nos solidàriament, a sostenir els qui ja ho estan fent i animar a d’altres a fer-ho segons les seves possibilitats. Donar gratuïtament és un signe inconfusible i excels d’humanitat.MOVIMENTS I COL·LECTIUS OBRERS CRISTIANS DE CATALUNYA I BALEARS: ACO, GOAC, JOC I MIJAC, CAPELLANS OBRERS, RELIGIOSES/OS EN BARRIS OBRERS I POPULARS I DELEGACIONS DE PASTORAL OBRERA DE LES DIÒCESIS DE CATALUNYA


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Covid-19: Emergencia social/sanitaria y oportunidad de globalizar la humanización

Cuando llevamos más de una semana de confinamiento a causa del coronavirus en todo el país (y también en muchos otros países del mundo), queremos ofrecer una palabra de aliento, de ánimo y de esperanza en esta emergencia sanitaria y social.
Cuando los infectados y los muertos a causa del virus van aumentando queremos alentar a todas las personas que están dando lo mejor de ellas mismas, a menudo en condiciones adverses. A todas las personas trabajadoras que están sosteniendo este momento duro e incierto. Todo el colectivo profesional sanitario, que comprende el personal médico, de enfermería y auxiliar, equipo administrativo, personal de limpieza, personal de cocina, trabajadores y trabajadoras de ambulancias… Los equipos profesionales de la red de Servicios Sociales básicos, y de una manera muy especial todos los que trabajan en centros residenciales de infancia y juventud, de personas con diversidad funcional y de gente mayor. Pero también al personal de los establecimientos de alimentación, básicos para poder seguir el confinamiento; transportistas de las cadenas alimentarias y productores de productos de primera necesidad; trabajadoras de atención a los teléfonos de interés; a los trabajadores y trabajadoras familiares y auxiliares del hogar; a los empleados de la limpieza y el orden; a las fuerzas de seguridad… es decir, a todas las personas que cada día sostienen con su trabajo y su servicio la vida cotidiana, con trabajos muchas veces insuficientemente reconocidos. A todas ellas les queremos agradecer, reconocer y valorar su trabajo y su esfuerzo; queremos que nos sientan cercanos, apoyando, tanto como podemos, su trabajo en beneficio del bien común. Y eso es lo que se expresa cada noche en nuestros balcones.
También queremos tener una palabra de ánimo para tantas trabajadoras y trabajadores autónomos que han tenido que parar y no saben lo que les espera; también aquellos trabajadores y trabajadoras que, a causa de la falta de materias están viendo con incredulidad e incertidumbre como sus empresas se tienen que acoger a un ERTO, con lo que supone de no saber si cobrarán ni cuanto cobrarán… ¡Y ya son decenas de miles!

Llueve sobre mojado
 Si, la emergencia sanitaria está comportando una emergencia social de dimensiones gigantes, que para muchos se añade a la gran crisis del 2008. De nuevo, llueve sobre mojado. ¿Habremos aprendido alguna cosa y no dejaremos que se extienda la pobreza y la desigualdad?
Al mismo tiempo, queremos recordar que situaciones como esta (y aún más duras) las vive buena parte de nuestro mundo (en África, en América Central y del Sur, en Asia), gravemente herido por los zarpazos feroces de un capitalismo que –no nos cansaremos de repetirlo- provoca injusticias y desigualdades que dejan a millones de personas en la exclusión. Por este motivo nos solidarizamos con todos los pueblos que no tienen unos servicios sanitarios y de asistencia social mínimos, necesarios para desarrollarse como hijos e hijas de Dios.
Y a la vez, como tantas veces a lo largo de la historia, en estas condiciones adversas y amenazadoras está apareciendo lo mejor en tantas personas que, lejos de resignarse, se ponen en acción solidaria a favor de los más débiles. La creatividad y las movilizaciones ciudadanas están siendo  un rayo de luz en medio de tantas nubes negras.

Llamada a favor de las energías positivas y constructivas en clave comunitaria
Por todo esto queremos hacer una llamada a toda la población a librar la batalla contra los instintos más primarios que tienen tendencia a aparecer en estas situaciones, en favor de las energías más positivas y constructivas, en clave comunitaria. Tenemos la oportunidad de crecer en aquellos aspectos más humanos, que tal vez teníamos un poco olvidados entre tanta obsesión de producción y consumo: el tiempo de parar y pensar, para valorar las pequeñas cosas de cada día, los placeres sencillos y cotidianos, para la escucha y atención a los que tenemos al lado, para sacar la parte más creativa y artística que hay dentro de cada uno, en una clave más comunitaria, contra el individualismo invasor…
Como trabajadoras y trabajadores seguidores de Jesús de Nazaret queremos manifestar nuestra cercanía y solidaridad a todas estas personas; nuestra comunión en la acción y nuestra oración confiada y agradecida a Aquel a quien percibimos como Misterio de Vida. ¡Ojalá que a partir de esta nueva crisis, aprendamos a construir sobre unos buenos fundamentos (Jesús nos invita a construir sobre roca), humanos y dignos para todos; y que así podamos captar y trabajar por aquello que es esencial para el desarrollo de la persona (la salud, un trabajo decente para vivir dignamente, vivir fraternalmente en sociedad…). Criterios que nos permitan globalizar la humanización para todos en vez de promover la riqueza económica de unos pocos.
Por eso, pedimos a las autoridades políticas –a las que también queremos animar en este momento difícil por las decisiones no fáciles que han de tomar- que gestionen esta crisis con honestidad y responsabilidad compartida al servicio del bien común. Y que faciliten, tanto como puedan, los recursos materiales y personales que pide esta crisis socio-sanitaria a todas las personas que están en primera línea. Con la esperanza que esto sea la simiente de una salida más humana para todos.
Pensamos especialmente en las personas infectadas, aisladas y que han muerto en la soledad. Que sus familias puedan sentir el afecto de todos.
Alertamos también sobre la necesidad de proteger de esta enfermedad (que hoy afecta, principalmente, el mundo occidental) a pueblos de otros continentes que hemos citado.
Y, finalmente, llamamos a movilizarnos solidariamente, a sostener a los que ya lo están haciendo y animar a otros a hacerlo, según las posibilidades de cada uno. Dar gratuitamente es un signo inconfundible y excelso de humanidad.MOVIMIENTOS Y COLECTIVOS OBREROS CRISTIANOS DE CATALUÑA Y BALEARES: ACO, GOAC, JOC Y MIJAC, CURAS OBREROS, RELIGIOSAS/OS EN BARRIOS OBREROS Y POPULARES Y DELEGACIONES DE PASTORAL OBRERA DE LAS DIOCESIS DE CATALUÑA