Com a treballadores i treballadors cristians afirmem la dignitat inalienable de les persones i de la classe obrera de tot el món. En aquest camí de recerca de propostes i solucions dignes de la condició humana, volem estendre la mà a tothom des de la nostra opció pels empobrits. Ho volem fer amb la responsabilitat i l’esperança que troben el fonament en Déu i en les persones, dues causes que no es poden separar mai per a qui seguim a Jesucrist.

dissabte, 3 de juny de 2017

MANIFEST DE LA FESTA DE L’ACCIÓ 2017


Des de la JOC (Joventut Obrera Cristiana) Nacional de Catalunya i les Illes, presentem aquest manifest amb per fer visibles totes aquelles situacions que, de fa temps o actualment, està patint la gent que cerca refugi i una vida digna. Durant la Campanya “Trenquem el mur de la desigualtat, construïm comunitat” iniciada aquest curs 2016-2017, hem observat que arreu la desigualtat socio-econòmica, els conflictes bèl·lics, el canvi climàtic, la marginació i la pobresa extrema obliguen milions de persones a fugir dels seus països d’origen. Junt amb això, estem veient la indiferència de les nostres institucions públiques envers aquestes injustícies.
Constatem que:
 • La UE i els diferents governs no compleixen els compromisos que havien adquirit. El Tractat de la UE amb Turquia és una vergonya, signat per a impedir l’arribada a Europa.
 • Els poderosos condueixen la humanitat a la deshumanització, ja que saquegen la natura, espolien els béns naturals, provoquen les guerres, violen els drets fonamentals dels éssers humans i dels pobles, els fan fora dels seus territoris i els maltracten en la seva fugida (sense tenir en compte que són població civil).
 • Els mitjans massius de comunicació ofereixen una informació esbiaixada i només d’allò que és a prop o “ens afecta”. Utilitzen el terme “refugiats” tot referint-se a éssers humans que no gaudeixen de cap refugi, sinó que viuen en la inseguretat i en el martiri d’haver de deambular constantment. A més, aquests mitjans invisibilitzen les persones immigrades.
 • Els falsos rumors que origina el relat xenòfob provoca que molta gent utilitzi també un discurs de rebuig, contrari a l’acolliment de les persones.
 • Allò que la memòria històrica ens diu. En situació de guerra i postguerra, el poble espanyol també va haver de demanar asil a països propers (com ara França) i a països llunyans (Mèxic, Argentina...)
 • Feliçment, hi ha moltes persones i associacions implicades que fan tot el possible per col·laborar amb les poblacions afectades i per denunciar aquesta gran injustícia. Destaquem també l’impuls del papa Francesc aquest 2017 en especial sobre els “menors migrants, vulnerables i sense veu”. Així com les paraules dels bisbes d’aquí: “Els menors són molts cops, junt amb les dones, víctimes innocents de la tracta de persones amb la finalitat d’explotació laboral, sexual, d’extracció d’òrgans...”.
 • Finalment, constatem que tothom som filles i fills de Déu i per tant, dignes que se’ns respectin els nostres drets, tant individuals com comunitaris.
Reivindiquem:
 • La visibilització de les causes reals i profundes que motiven que les persones hagin de migrar.Així doncs, la denúncia dels interessos econòmics i l’actuació de les grans corporacions vers els béns naturals d’aquests països, la transparència sobre els diners que mou el comerç mundial d’armes, etc.
 • El compliment, com a mínim, dels acords signats per l’Estat espanyol i la UE quant al nombre de “refugiats” que rebrien acollida. [A Espanya 1.304 dels 17.337 compromesos].
 • Un tracte digne, que tingui molt en compte que aquestes persones han perdut éssers estimats, casa, feina, comunitat, estabilitat emocional...
 • L’actualització de la convenció de Ginebra. Avui en dia hi ha altres factors, com els desastres naturals (agreujats pel canvi climàtic del qual sobretot el món occidental n’és responsable) que sí estan contemplats a la convenció de la Organització per a la Unitat Africana del 1969.
 • Una política al servei de totes les persones, especialment d’aquelles més desafavorides. És la contrària a la lentitud i/o la congelació en els processos d’acolliment.
 • El tancament dels CIE (Centres d’internament d’estrangers), per ser espais d’empresonament i deshumanització de persones. I l’aturada de les devolucions “en calent”a les tanques de Ceuta i Melilla.
 • Uns mitjans de comunicació independents dels interessos de determinats grups de poder. Uns mitjans que ofereixin informació real i no esbiaixada sobre les situacions que pateixen les persones que cerquen refugi arreu del món; sobre els conflictes bèl·lics que existeixen, tots ells; sobre les injustícies, i alhora sobre les actuacions realment solidàries poble a poble.
 • L’enderrocament dels murs; la prohibició de crear-ne més; la il·legalització de l’espoli i de la circulació descontrolada de mercaderies; la justa distribució de les riqueses del món, i la lliure circulació de les persones; NO A LES FRONTERES.
Nosaltres ens comprometem a:
 • Com Cardijn (fundador de la JOC) ens inspira, donar importància a la vida de germanor entre el jovent, tot col·laborant a la creació d’una fraternitat universal que superi tota mena de fronteres i a lluitar per un món de pau i justícia.
 • Seguir treballant per la conscienciació de la gent dels nostres entorns,tot utilitzant informació real, per tal de trencar prejudicis.
 • Continuar informant-nos i aprenent de les persones migrants, tot col·laborant amb elles i amb les associacions que hi treballen.
 • Lluitar contra les causes que provoquen que les persones hagin de fugir dels seus països (l’actuació de les transnacionals, el canvi climàtic, la militarització, el comerç d’armes...).
 • Seguir lluitant contra les negligències i les situacions de precarietat que es pateixen als “camps dels refugiats”. A causa del tractament deshumanitzat, existeix un oblit de les necessitats de cada persona: infants sense escolaritzar, dones embarassades sense l’atenció mèdica necessària, falta d’higiene (que empitjora amb la menstruació), els i les joves que no tenen oportunitats per créixer cap a un futur digne...
Per tot plegat, exigim que es prenguin en consideració les reivindicacions anteriors i convidem tothom, en especial els i les joves de la classe treballadora, a caminar conjuntament en aquesta direcció.

divendres, 2 de juny de 2017

COMUNICAT AMB MOTIU DELS DESACORDS EN EL PROJECTE DE LLEI DE LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA

El redactat del projecte de llei de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) entre representants del Departament de treball, afers socials i famílies de la Generalitat de Catalunya i de la Comissió Promotora, ha finalitzat amb dos greus desacords.

El primer desacord afecta a l'artº 25 sobre "Resolució administrativa de les sol·licituds de Renda Garantida de Ciutadania". La posició dels representants del govern no respecta l'acord adoptat per unanimitat dels grups parlamentaris en la ponència que tramita el projecte de llei pel qual s'estableix un termini màxim de quatre mesos a l'Administració pública competent per atorgar o denegar la prestació, i el caràcter de silenci positiu si transcorregut el termini de 4 mesos no s'ha notificat la resolució a la persona interessada, i el dret d'accés als efectes econòmics de la RGC des de la data de presentació de la sol·licitud, en tots aquests aspectos el grup parlamentari JUNTS PEL SI va manifestar el seu acord.

Ara la representació del govern preten allargar el termini màxim de quatre a vuit mesos, establir el silenci administratiu com a negatiu, i retarda el termini dels efectes econòmics de la RGC al mes següent de presentar la sol·licitud.

La Comissió Promotora considera inacceptable la posició del govern perquè suposa un greu perjudici per a les persones i famílies vulnerables, que després de 6 mesos de carència o ingressos inferiors a l'IRSC hauran d'esperar fins a 8 mesos a que es dicti resolució; el silenci administratiu negatiu dificulta l’acces al dret a la RGC, icentiva l’ineficacia de l’administració de la Generalitat i subordina el dret de les persones a la gestió administrativa, la qual cosa crea indefensió, i provoca el cansament i desistiment entre les persones que tenen dret a la RGC, tal com demostra l'experiència pràctica en altres prestacions vigents; a tot aquests perjudicis s'afegeix el retard d'un mes en l'abonament de la RGC.

El segon desacord afecta la disposició addicional tercera que estableix que les persones beneficiàries d'una pensió no contributiva per invalidesa o jubilació de la Seguretat Social (apartat 2), o les persones beneficiàries d'altres ajuts, prestacions i pensions (apartat 3), - sempre que els seus ingressos siguin inferiors al llindar d'ingressos per accedir a la RGC-, tenen dret a una prestació complementària a càrrec de la Generalitat de Catalunya, fins a la cuantía de l’indicador derendes de suficiencia, que fixa el llinar de la pobresa.

La representació del govern planteja descomptar a aquests complements la quantitat de 150 euros mensuals, incomplint l'Acord signat el passat 15 de maig entre representants del Departament de treball, afers socials i famílies, i de la Comissió Promotora, que en el seu art 10 sobre el "Caràcter subsidiari i complementari de la RGC respecte dels ajuts i prestacions estatals d'atur i per ocupació i a pensions del sistema de seguretat social" estableix aquests complements per equiparar el nivell de les seves prestacions al dels perceptors de la RGC, sense fixar la reducció de 150 euros mes.
Les conseqüències d'aquest incompliment és deixar sense efectes pràctics en 2017 i 2018 l'esmentat complement per a les persones vulnerables d'aquests col·lectius, particularment a les persones que visquin soles (majoritariament dones grans) o en nuclis familiars amb ingressos inferiors a l'IRSC, o amb un escàs complement en 2019 i 2020.

La posició del govern, no només incompleix l'art 10 de l'Acord, sinó l'art 1 de l'Acord que estableix la finalitat de la proposta de llei de la RGC de "assegurar els mínims d'una vida digna a les persones i famílies que es troben en situació de pobresa ... ", i en conseqüència incompleix greument l'art 24.3 de l'Estatut d'Autonomia, generant un tracte discriminatori entre persones en situació de pobresa.

La Comissió Promotora reunida el 31 de maig crida els grups parlamentaris que participen en la ponència a fer respectar l'acord que van adoptar per unanimitat que afecta les Resolució administrativa de sol·licituds de RGC, i fer complir els termes de l'Acord signat el 15 de maig, i els principis establerts en l'artº 24.3 de l'Estatut d'Autonomia.

La Comissió Promotora crida a les entitats socials, polítiques i cíviques que promouen i donen suport a la Renda Garantida de Ciutadania a multiplicar les gestions cap als diferents àmbits implicats, amb l'objectiu de facilitar la superació positiva dels desacords i arribar a una bona llei.

La Comissió Promotora estudiarà i promourà les iniciatives necessàries que permetin arribar a un acord satisfactori, coherent amb l'art 24.3 de l'Estatut d'Autonomia, i que pugui votar-se favorablement en sessió plenària del Parlament en el termini més breu possible.

Barcelona 1 juny 2017

Comissió promotora renda Garantida de Ciutadania